Logo

Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Aanbiedingen / overeenkomsten.
Alle aanbiedingen van Limburg Koi zijn vrijblijvend en deze behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Limburg Koi. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Limburg Koi dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. De dagen dat Limburg Koi gesloten is wegens vakantie of andere omstandigheden moet men hieraan toevoegen. Limburg Koi kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 2. Toepasselijkheid.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Limburg Koi gevestigd te Echt (NL), zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Deze Voorwaarden zullen aan u op verzoek worden gemaild. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raad plegen, zie: http://www.limburgkoi.nl . Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling via de e-mail houdt in dat u toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Limburg Koi worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Limburg Koi ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoop overeenkomst).

Artikel 3. Levering.
De uiterste leveringstermijn is 21 dagen na ontvangst van de bestelling. Met leveringstermijn wordt bedoeld dat het product in 21 dagen als verzonden in de orderstatus vermeld staat. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Limburg Koi mag zich om wat voor reden dan ook ontbinden van de verplichting tot levering. U zult hiervan middels een e-mail en/of telefoon op de hoogte worden gesteld. Limburg Koi verplicht zich daarmee om een reden aan te geven waarom er geen levering plaats kan vinden. Bij de aflevering van uw product door de post service of koerier dient de klant het pakket aan te nemen dan wel te doen accepteren. Als de bezorger op het opgegeven adres niemand aanwezig treft laat deze een afsprakenkaart na en zal het pakket op het vermelde adres moeten worden opgehaald. Bij het niet ingaan op hun verzoek wordt het pakket aan ons retour gezonden eventuele kosten zijn geheel voor rekening van de klant. Deze kosten zullen achteraf op de klant worden verhaald.


Artikel 4. Betaling.
Kosten komen voor rekening van de betaler en zijn op geen enkele wijze te verhalen op Limburg Koi. Alle betalingen van klanten zijn contant bij levering / afhalen of bij vooruit betaling. Als de prijzen van de producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging. Indien er betalingen worden gedaan die niet juist zijn op rekening van Limburg Koi BV, of bij onjuiste transacties en bestellingen, wordt er voor een terugstorting van gelden 10 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Garantie.
Limburg Koi garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van technische gebreken. De hierboven bedoelde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, behalve indien anders overeengekomen met de consument of anders vermeld bij de productomschrijving of op de verpakkingsdoos. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Limburg Koi , de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien het te leveren product door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Limburg Koi neemt geen garanties over van producenten. Limburg Koi geeft geen garanties op levende dieren tenzij anders overeengekomen. Alle prijzen van levende dieren zijn gebaseerd op geen garantie. Garantie op levende dieren kan wel worden aangekocht op verzoek. Op natuursteen zit geen enkele garantie. Aankopen via veilingen, geinitieerd door Limburg Koi, vallen buiten garantie. Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Limburg Koi verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Limburg Koi geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Limburg Koi garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Ontbinding, retournering, vervanging.
U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen.
Indien u het product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Limburg Koi in Echt te retourneren. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Limburg Koi geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via email. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Wij zullen vervolgens het verschuldige orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding en ontvangst van uw retour terugstorten. Producten uit het outlet zijn uitgesloten van retournering, deze kunnen niet geruild worden.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Limburg Koi, dan wel tussen Limburg Koi en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Limburg Koi, is Limburg Koi niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Limburg Koi.

Artikel 10. Klachtenregeling

Limburg Koi beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Limburg Koi, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Limburg Koi ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Limburg Koi binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Limburg Koi. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Limburg Koi als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van Limburg Koi niet op, tenzij Limburg Koi schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Limburg Koi, zal Limburg Koi naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. (exclusief vezendkosten)

Artikel 11. Persoonsgegevens.
Limburg Koi zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u heeft aangegeven daarop prijs te stellen, zullen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. U kunt zich aanmelden voor de maillist d.m.v. het sturen van een email met als onderwerp: Maillist, of eenvoudig uw email adres invullen op de website in het invulveld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.
Indien de door Limburg Koi geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Limburg Koi jegens consument beperkt tot hetgeen in de artikelen 5 en 8 van deze voorwaarden is bepaald. Limburg Koi is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. Limburg Koi is nooit aansprakelijk voor neven, gevolg of andere schade. Limburg Koi is geen touroperator of reisbureau. Als u meereist is Limburg Koi nooit aansprakelijk.

Artikel 13. Overmacht.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Limburg Koi ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Limburg Koi gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Limburg Koi kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14. Overige bepalingen.
Indien u aan Limburg Koi schriftelijk opgave doet van een adres, is Limburg Koi gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Limburg Koi schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Limburg Koi gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Limburg Koi deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Limburg Koi in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Limburg Koi vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Limburg Koi is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Limburg Koi onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Limburg Koi.

Artikel 16. Rechten op deze Algemene Voorwaarden.
Het is door derden niet toegestaan om deze Algemene Voorwaarden of delen hiervan te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Limburg Koi. Limburg Koi heeft hierop alle rechten.

Artikel 17. Privacy & Geheimhouding
Limburg Koi spant zich maximaal in om de overdracht en opslag van gegevens en transacties te beveiligen met inachtneming van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Persoon- en contactgegevens die door de consument aan Limburg Koi worden verstrekt worden in beginsel alleen aangewend om te komen tot de uitvoering en nakoming van de overeenkomst, en worden nooit aan een derde partij verstrekt.
Aanwending van persoon- en contactgegevens voor andere doeleinden zoals commerciële aanbiedingen e.d.  wordt alleen gedaan met instemming van de ontvanger en dient op consument eerste verzoek daartoe te worden gestaakt.

Artikel 18. Verzending van bestellingen.
Het is mogelijk om door u bestelde goederen door ons te laten verzenden. Verzendingen vinden altijd plaats in opdracht van de klant. Limburg Koi laat een verzending door een derde partij transporteren. Limburg Koi zal enkel verzendingen met verzekering verzenden. Limburg Koi is niet aansprakelijk voor het zoek raken, beschadigen of anders van de door Limburg Koi op verzoek van de klant verzonden goederen. Limburg Koi zal ten alle tijden aan een eventuele schadeafhandeling meewerken in alle redelijkheid en billijkheid. Verzending van levende have is soms mogelijk, doch niet alles! Verzending van levende have enkel bij vooruitbetaling en op afspraak leveren. Verzending van levende have is enkel van toepassing op de door Limburg Koi gemaakte aanbiedingen, of in overleg overeengekomen. Glaswerk, volumeproducten zoals rubberfolie, veiligheidsvlies, hydrocubes, etc. vallen niet onder de gratis verzending regeling. Ook niet als het aankoopbedrag onder 50 euro is.

Afhalen op onze zaak:
Uiteraard is afhalen op onze zaak geheel gratis, geen bijkomende kosten. 

Verzendingen van pakketten:
Bestellingen pakketten boven € 50 worden GRATIS verzonden. (NL + BE)
Voor eilanden, en andere landen prijs op aanvraag.
Verzenden van pakketten door Limburg Koi buiten bestellingen (boven € 50) of andere afspraken wordt 10 euro bijdrage gerekend voor NL + BE.

Pakketten mogen niet groter zijn dan L 175 x B 50 x H 50 cm.
Het maximale gewicht van 1 pakket inclusief verpakking mag niet meer dan 30 kg zijn. Als een bestelling niet in 1 pakket past zoals is omschreven zal er een extra bedrag in rekening worden gebracht van 10 euro per pakket dat voldoet aan het bovenstaande. 

Voor zowel NL als BE zullen wij u vragen om een Kiala punt voor pakketten tot maximaal 15 kg en een langste lengte van 70 cm maximaal. Zie hiervoor www.kiala.nl of www.kiala.be .

Palletverzending binnen Nederland:
Palletbestellingen boven € 1000 per pallet GRATIS verzendkosten.
Palletbestellingen onder € 1000 per pallet kosten € 60 per pallet verzendkosten.

Palletverzending binnen Belgie:
Palletbestellingen boven € 1500 per pallet GRATIS verzendkosten.

Palletzending binnen Duitsland en Luxemburg op aanvraag.

Verzending van levende dieren zoals vissen: Levende have kan enkel afgehaald worden normaal gesproken. Het leveren van vissen in grote aantallen is mogelijk in overleg. De kosten hiervoor kunnen voor u berekende worden, afhankelijk van uw bestelling en af te leggen afstand en reistijd.

Artikel 19. Privacybeleid Limburg Koi.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken. Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Limburg Koi. U dient zich ervan bewust te zijn dat Limburg Koi niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren. Limburg Koi respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. 

Gebruik van onze diensten:  Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Limburg Koi of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Communicatie: Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Limburg Koi of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Cookies: Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Deze website maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Limburg Koi of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Doeleinden: We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Derden: De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. Veranderingen: Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen. Keuzes voor persoonsgegevens: Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief: Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden. Aanpassen/uitschrijven communicatie: Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens. Cookies uitzetten: De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser. Vragen en feedback: We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.


Limburg Koi B.V.
Galvaniweg 19
6101 XH Echt
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
KVK: 58269894
BTW: 852955480B01
RABOBANK: 1584.49.681
Iban: NL90RABO0158449681
Bic: RABONL2U

www.limburgkoi.nl www.limburgkoi.be www.limburgkoi.eu

www.koipro.nl www.sansai.be www.biorex.be 

www.aquahortum.nl www.aquahortum.de www.aquahortum.be www.aquahortum.eu 

www.oase-onderdelen.nl www.oase-onderdelen.be

www.oase-parts.nlwww.oase-parts.be

+31 (0) 6 54341014

Copyright © 2016. Limburg Koi. Designed by kochini.nl