Algemene voorwaarden

Artikel 1. Aanbiedingen / overeenkomsten.
Alle aanbiedingen van Limburg Koi zijn vrijblijvend en deze behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Limburg Koi. Deze is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Limburg Koi dit mee binnen tien (10) dagen na ontvangst van de bestelling. De dagen dat Limburg Koi gesloten is wegens vakantie of andere omstandigheden moet men hieraan toevoegen. Limburg Koi kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de consument, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had horen te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 2. Toepasselijkheid.
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Limburg Koi gevestigd te Echt (NL), zijn deze Algemene Voorwaarden (hierna: 'Voorwaarden') van toepassing. Deze Voorwaarden zullen aan u op verzoek worden gemaild. Deze Voorwaarden zijn tevens via Internet te raad plegen, zie: http://www.limburgkoi.nl . Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling via de e-mail houdt in dat u toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Limburg Koi worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Limburg Koi ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoop overeenkomst).

Artikel 3. Levering.
De uiterste leveringstermijn is 21 dagen na ontvangst van de bestelling. Met leveringstermijn wordt bedoeld dat het product in 21 dagen als verzonden in de orderstatus vermeld staat. Na overschrijding van deze periode zal de wederpartij hiervan zo snel mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid worden geboden de overeenkomst te ontbinden, dan wel de bestelling te annuleren. De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Limburg Koi mag zich om wat voor reden dan ook ontbinden van de verplichting tot levering. U zult hiervan middels een e-mail en/of telefoon op de hoogte worden gesteld. Limburg Koi verplicht zich daarmee om een reden aan te geven waarom er geen levering plaats kan vinden. Bij de aflevering van uw product door de post service of koerier dient de klant het pakket aan te nemen dan wel te doen accepteren. Als de bezorger op het opgegeven adres niemand aanwezig treft laat deze een afsprakenkaart na en zal het pakket op het vermelde adres moeten worden opgehaald. Bij het niet ingaan op hun verzoek wordt het pakket aan ons retour gezonden eventuele kosten zijn geheel voor rekening van de klant. Deze kosten zullen achteraf op de klant worden verhaald.


Artikel 4. Betaling.
Kosten komen voor rekening van de betaler en zijn op geen enkele wijze te verhalen op Limburg Koi. Alle betalingen van klanten zijn contant bij levering / afhalen of bij vooruit betaling. Als de prijzen van de producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging. Indien er betalingen worden gedaan die niet juist zijn op rekening van Limburg Koi BV, of bij onjuiste transacties en bestellingen, wordt er voor een terugstorting van gelden 10 euro administratiekosten in rekening gebracht.

Artikel 5. Garantie.
Limburg Koi garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van technische gebreken. De hierboven bedoelde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, behalve indien anders overeengekomen met de consument of anders vermeld bij de productomschrijving of op de verpakkingsdoos. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Limburg Koi , de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is. Indien het te leveren product door een derde werd geproduceerd is de garantie beperkt tot die, door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt. Limburg Koi neemt geen garanties over van producenten. Limburg Koi geeft geen garanties op levende dieren tenzij anders overeengekomen. Op natuursteen zit geen enkele garantie. Aankopen via veilingen, geinitieerd door Limburg Koi, vallen buiten garantie. Wij geven om onze producten en doen logischerwijze ons best om deze in topconditie aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat er een bestelling kapot gaat tijdens transport of dat er iets anders gebeurd waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorg dragen voor reparatie of vervanging. Verzendkosten bij een garantie aanvraag van en naar Limburg Koi zijn rekening klant.

Limburg Koi hanteert een Laagste Prijs Garantie. Deze Laagste Prijs Garantie werkt alleen vooraf, achteraf kan hierop geen beroep worden gedaan. Limburg Koi heeft het recht om een Laagste Prijs Garantie aanvraag niet te honoreren.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud.
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Limburg Koi verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten.
U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Limburg Koi geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. Limburg Koi garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Ontbinding, retournering, vervanging.
U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst voldoen.
Indien u het product niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Limburg Koi in Echt te retourneren. U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Mocht het product beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is zonder . Natuursteen en maatwerk zoals folie en slangen en andere bewerkte producten kunnen niet geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via email. (info@limburgkoi.nl) Wij zullen vervolgens het verschuldige orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding en ontvangst van uw retour terugstorten. Producten uit het outlet zijn uitgesloten van retournering, deze kunnen niet geruild worden.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie.
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Limburg Koi, dan wel tussen Limburg Koi en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Limburg Koi, is Limburg Koi niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Limburg Koi.

Artikel 10. Klachtenregeling

Limburg Koi beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Limburg Koi, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. Bij Limburg Koi ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Limburg Koi binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot Limburg Koi. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur, deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel Limburg Koi als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie.Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr). Een klacht schort de verplichtingen van Limburg Koi niet op, tenzij Limburg Koi schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Limburg Koi, zal Limburg Koi naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren. (exclusief vezendkosten)

Artikel 11. Persoonsgegevens.
Limburg Koi zal de door u verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van uw bestelling en niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Tenzij u heeft aangegeven daarop prijs te stellen, zullen uw gegevens worden gebruikt om u te informeren over nieuwe aanbiedingen en producten of anderszins voor u relevante informatie. U kunt zich aanmelden voor de maillist d.m.v. het sturen van een email met als onderwerp: Maillist, of eenvoudig uw email adres invullen op de website in het invulveld.

Artikel 12. Aansprakelijkheid.
Indien de door Limburg Koi geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Limburg Koi jegens consument beperkt tot hetgeen in de artikelen 5 en 8 van deze voorwaarden is bepaald. Limburg Koi is niet aansprakelijk indien de schade te wijten is aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de consument. Limburg Koi is nooit aansprakelijk voor neven, gevolg of andere schade. Limburg Koi is geen touroperator of reisbureau. Als u meereist is Limburg Koi nooit aansprakelijk.

Artikel 13. Overmacht.
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Limburg Koi ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dat door u dit schriftelijk mee te delen en dat zonder dat Limburg Koi gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Limburg Koi kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 14. Overige bepalingen.
Indien u aan Limburg Koi schriftelijk opgave doet van een adres, is Limburg Koi gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Limburg Koi schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Wanneer door Limburg Koi gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Limburg Koi deze Voorwaarden soepel toepast. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Limburg Koi in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Limburg Koi vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling. Limburg Koi is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, als mede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Limburg Koi onderwerpt zich aan de jurisdictie van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Limburg Koi.

Artikel 16. Rechten op deze Algemene Voorwaarden.
Het is door derden niet toegestaan om deze Algemene Voorwaarden of delen hiervan te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Limburg Koi. Limburg Koi heeft hierop alle rechten.

Artikel 17. Verzending van bestellingen.
Het is mogelijk om door u bestelde goederen door ons te laten verzenden. Verzendingen vinden altijd plaats in opdracht van de klant. Limburg Koi laat een verzending door een derde partij transporteren. Limburg Koi zal enkel verzendingen met verzekering verzenden. Limburg Koi is niet aansprakelijk voor het zoek raken, beschadigen of anders van de door Limburg Koi op verzoek van de klant verzonden goederen. Limburg Koi zal ten alle tijden aan een eventuele schadeafhandeling meewerken in alle redelijkheid en billijkheid. Glaswerk, volumeproducten zoals rubberfolie, veiligheidsvlies, hydrocubes, natuursteen, etc. vallen niet onder de gratis verzending regeling. Ook niet als het aankoopbedrag boven 50 euro is.

Afhalen op onze zaak:
Uiteraard is afhalen op onze zaak geheel gratis, geen bijkomende kosten. 

Verzendingen van pakketten:
Bestellingen pakketten boven € 50 worden GRATIS verzonden. (NL + BE)
Voor eilanden, en andere landen prijs op aanvraag.
Verzenden van pakketten door Limburg Koi buiten bestellingen (boven € 50) of andere afspraken wordt 10 euro bijdrage gerekend voor NL + BE.

Pakketten mogen niet groter zijn dan L 175 x B 50 x H 50 cm.
Het maximale gewicht van 1 pakket inclusief verpakking mag niet meer dan 30 kg zijn.Als een bestelling niet in 1 pakket past zoals is omschreven zal er een extra bedrag in rekening worden gebracht van 10 euro per pakket dat voldoet aan het bovenstaande. 

Palletverzending binnen Nederland:
Palletbestellingen kosten € 75 per pallet verzendkosten.

Palletverzending binnen Belgie:
Palletbestellingen kosten € 100 per pallet verzendkosten.

Palletzending naar overige landen op aanvraag.

Artikel 18. Website keurmerk en reviews.

We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur. Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. Welke maatregelen dit zijn lees je hier. Onze klanten worden niet beloond voor het schrijven van reviews. Er worden geen kortingen of andere cadeautjes gegeven

 

Limburg Koi B.V.

Galvaniweg 19
6101 XH Echt
info@limburgkoi.nl
KVK: 58269894
BTW: 852955480B01
RABOBANK: 1584.49.681
Iban: NL90RABO0158449681
Bic: RABONL2U

+31 (0) 6 54341014

Recent bekeken